Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА mvmprint.bg
УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБ САЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ MVMPRINT.BG

Чл.1. MVMPrint.bg предоставя на Потребителя възможност при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин mvmprint.bg
стоки.

 

Чл. 2. Защита на личните данни

Всички лични данни, които потребителите предоставят на  mvmprint.bg при регистрацията, ще бъдат използвани основно за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, събиране на статистика(без да се предоставя на трети лица), както и периодични оферти, до e-mail адреса посочен при регистрация. В случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. mvmprint.bg гарантира, че данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Чл. 2.1 Всички плащания с банкови карти през сайта се извършват през криптирана връзка, което гарантира защита на вашите данни.

 

Чл.3. Доставчикът публикува на адрес www.mvmprint.bg:
– описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация; – продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка; – информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора; – правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите; – периода, за който направеното предложение и цена остават в сила; – минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги; – всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Чл.4. За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в mvmprint.bg стоки, Потребителят трябва да или да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес – mvmprint.bg, или ако желае, да поръча съответната стока без регистрация, чрез бърза поръчка. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в седем дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. . В случай, че се поръчва стока от името и за сметка на дружество, с извършването на поръчка в сайта Потребителят декларира, че има право да представлява дружеството – потребител, или е изрично упълномощен, или има право по силата на закона да поръчва и получава печати и/или фактури на дружеството. Потребителят декларира верността на представяната информация и декларира, че има право да представя тази информация. Потребителят декларира, че предоставя информацията, свързана с договора за поръчка доброволно, добронамерено и единствено и само за целите на изпълнение на договора за изработка.
В случай, че Потребител предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, MVMPrint.bg има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му и откаже извършването на услуги или продажбата на стоки. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма

 

Чл.5. С акта на регистрацията си и/или бърза поръчка, Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на приемане от страна на Потребителя на клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез www.mvmprint.bg.

 

Чл.6. Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“ или чрез бърза поръчка, без необходимостта от създаване на профил, но отново изискваща въвеждането на личните си данни и данни за доставка. Подаването и извършването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон “Поръчване”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за начина на плащането и. При извършена заявка електронният магазин www.mvmprint.bg уведомява Потребителя за извършената заявка на посочения email адрес. Представител на магазина предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от осъществилите контакт Представител на електронен магазин mvmprint.bg и Потребител, подал и извършил конкретната заявка, предшествано от потвърждаване от страна на Представител на електронния магазин на наличността на заявената за покупка стока.

 

Чл.7. Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой

 

Чл.8.Плащане и доставка

Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини: наложен платеж, банков път или с дебитна/кредитна карта, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи. Ако сумата на поръчката надвишава 100 лв, Потребителя ще има опция да избере безплатна доставка.

 

Чл.9. Заявената за покупка стока се доставя с подходяща опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между Представител на електронен магазин mvmprint.bg и Потребителя.

 

Чл.10. Доставчикът има право:

– да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;
– да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;
– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни. Обработката на личните данни се извършва въз основа на съгласие на Потребителите, както и на нормативно упълномощаване за обработване на данни, необходими за осигуряването и извършването на услугите, предоставени от сайта. Предоставянето на всякакви лични данни е доброволно.

 

Чл.11. Доставчикът:

– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет или други непридвидими съботия.
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
– доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки;
– не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
– не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

 

Чл.12. Потребителят се задължава:

– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
– да получи стоката;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

Чл.13. Потребителят има право на:

– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

 

Чл.14. Потребителят се задължава:

– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия mvmprint.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

 

Чл.15. При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране на потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

 

Чл.16. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 

Чл.17. Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

 

Чл.18. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

Чл.19. Недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, не влече недействителност на останалите текстове на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

 

Чл.20. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
В случай, че в съдържанието на сайта са използвани запазените знаци, снимки от каталозите и т.н. на различни фирми, то правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Вики М-93” ЕООД и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани или използвани по какъвто и да е друг начин.

Чл.21. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Чл. 22. Отказване на поръчки

Потребителя има право да откаже, да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите;

Всички откази задължително трябва да бъдат потвърдени по някой от посочените в сайта телефони. Ако стоката е напечатана и спазва всички изисквания и условия подадени от сайта, тогава потребителя няма право да се откаже от закопуването на стоката.

 

Чл.23. Връщане на пари спед отказана поръчка

Възстановяване на суми може да стане в 7 дневен срок, когато се откаже поръчката преди да бъде стартиран нейния печат. Ако обаче поръчката е изпълнена и отговаря на всички изисквания посочени при заявката и, тогава потребителя не може да отмени плащането.

 

Чл.23.1 Сбъркана поръчка или поръчка не отговаряща на условията подадени от сайта

В този случай потребителя ще има възможност да получи коригирана поръчката (без допълнителни такси илиплащания) с правилните изистквания или ще му бъде възстановена пълната сума в 7 дневен срок.

 

Чл. 24. Възстановяването на суми, направени с банкова

Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 работни дни.

 

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика, който след извършване на промените се задължава да уведоми Потребителя като изпрати на електронната му поща и/или публикува в уебсайта на видно място съобщение за това. Промените в Общите условия влизат в сила в момента на публикуването им. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

Използването на Сайта www.mvmprint.bg от Вас означава, че вие сте съгласен и приемате настоящите общи условия.